Tag: Nhật ký chiến tranh

Featured Picture Nhật ký Đặng Thùy Trâm reviewsachonly

Nhật ký Đặng Thùy Trâm – Sức mạnh cảm hóa từ một tâm hồn...

Cuốn nhật ký viết riêng cho bản thân đầy chân phương của một nữ bác sĩ vùng chiến địa, sau khói lửa đạn bom...
Featured picture Mãi mãi tuổi 20 reviewsachonly

Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi – Nhật ký Nguyễn Văn Thạc

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Những dòng nhật...