Tag: Nguyễn Huy Thiệp

Featured Picture Mưa Nhã Nam reviewsachonly

Mưa Nhã Nam – Ngắm mưa kể chuyện Hùm thiêng Yên Thế!

“Mưa Nhã Nam” là tác phẩm đặc sắc của Nguyễn Huy Thiệp, lấy lịch sử làm chất liệu để xây dựng những khía cạnh...
Featured Picture Vong bướm Nguyễn Huy Thiệp reviewsachonly

Vong bướm – Trở về với bản lai diện mục.

Chèo của Nguyễn Huy Thiệp, cách gọi tên nghe chừng mới lạ, bởi trước đó nhà văn chỉ được biết đến trong địa hạt...