Tag: Lebensborn

Featured Picture Max Bi kịch của chủng tộc thượng đẳng reviewsachonly

Max – Bi kịch của “Chủng tộc thượng đẳng”

Một nhân vật chính được hư cấu dựa trên một chương trình có thật – Lebensborn, trong một bối cảnh lịch sử có thật...