Tag: kịch bản chèo

Featured Picture Vong bướm Nguyễn Huy Thiệp reviewsachonly

Vong bướm – Trở về với bản lai diện mục.

Chèo của Nguyễn Huy Thiệp, cách gọi tên nghe chừng mới lạ, bởi trước đó nhà văn chỉ được biết đến trong địa hạt...